TheOart   Zelfportretten   I survived the Gulfwar II


I survived the Gulfwar II
ik overleefde II

oliestift, papier

1991

50 x 65 cmVolgende
I survived the Gulfwar II
Ik overleefde de golfoorlog III oliepastel op papier 1992 76 x 56 cm